โลจิสติกส์ไทยใน AEC


 

ประเทศไทยมีที่ตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน  โดยมีอาณาเขตติดต่อและเชื่อมโยง กับ ประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศพม่า ลาว จีน กัมพูชา และมาเลเซีย  นอกจากนี้ที่ตั้งของไทยยังเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  (Greater Mekong Subregion Economic Corridors : GMS Economic Corridors)  ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงระหว่างอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 
ประกอบ ด้วย 6 ประเทศ คือ ไทย จีน เวียดนาม กัมพูชา พม่า และลาว ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง จึงเป็นเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมต่อระหว่างอาเซียนกับประเทศอื่นที่อยู่รอบ ๆ ภูมิภาค อย่างจีน อินเดีย ฯลฯ นั่นเอง 

ทั้งนี้ ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง แบ่งออกเป็น 3 สายหลัก ๆ ได้แก่ 

1) North-South Economic Corridor มีเส้นทางเริ่มต้นบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนสู่ภูมิภาคแหลมทองในแนวเหนือ-ใต้ 

2) East-West Economic Corridor เป็นเส้นทางแนวตัดขวางเชื่อมระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย  จุดเริ่มต้นอยู่ที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ไปสิ้นสุดที่เมืองเมาะละแหม่ง ประเทศพม่า

3) Southern Economic Corridor เป็นเส้นทางสั้น ๆ 4 สาย เชื่อมระหว่างประเทศไทย กัมพูชา และเวียดนาม 

จะเห็นได้ว่าประเทศไทยตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางของภูมิภาค ทำให้เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจฯทุกเส้นมีการตัดผ่านประเทศไทย

จาก ความได้เปรียบทางด้านภูมิศาสตร์ของประเทศ ประกอบกับค่านิยมการขนส่งของคนไทยทั้งผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไปที่นิยมขนส่งทางถนนเป็นหลัก ทำให้ประเทศไทยมีถนนหนทางที่หลากหลายเข้าถึงแทบทุกพื้นที่ในประเทศ รวมไปถึงเส้นทางที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งยังมีรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งเป็นจำนวนมาก ประเทศไทยจึงมีความพร้อมด้านการขนส่งทางถนนมากกว่าประเทศอื่นในอาเซียน

นอก จากนี้ ไทยยังมีสนามบินนานาชาติที่ได้มาตรฐานระดับโลก อย่างสนามบินสุวรรณภูมิ ท่าเรือระดับโลกอย่างท่าเรือแหลมฉบัง ดังนั้นโดยภาพรวมแล้วโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ของไทยนั้นมีความพร้อมสูง อยู่ในระดับแนวหน้าของอาเซียน เป็นรองเพียงสิงคโปร์และมาเลเซียที่มีจุดแข็งเรื่องภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับ การขนส่งทางทะเลและสนามบินนานาชาติ ที่อยู่ในระดับเหนือกว่าไทยเล็กน้อย

จุดอ่อนของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย ยังมีเรื่องศักยภาพการให้บริการของผู้ประกอบการที่ไม่ได้มาตรฐานระดับสากล และการขาดแคลนบุคลากรที่เป็นมืออาชีพในภาคธุรกิจโลจิสติกส์ 

ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ของไทยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีบุคลากรและเงินทุนอย่างจำกัด มีการดำเนินธุรกิจในลักษณะเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งของโลจิสติกส์ เช่น ให้บริการขนส่งสินค้าแต่ไม่ให้บริการคลังสินค้า เป็นต้น 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยส่วนใหญ่ยังให้บริการเพียงระดับพื้นฐาน  (transport base logistics service)  ไม่มีการพัฒนาการให้บริการ โดยการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ขาดการจัดการที่เป็นสากล

เมื่อ เข้าสู่การเป็น AEC กิจการโลจิสติกส์ระดับพื้นฐานเช่นนี้ จะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ ดังนั้น ผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและกลางอาจหาวิธีพัฒนากิจการของตนให้เป็นการให้ บริการแบบครบวงจร (integrated logistics service provider) ด้วยการรวมตัวกัน ซึ่งจะทำให้กิจการเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น มีเงินทุนมากขึ้น เสริมสร้างทักษะระหว่างกัน และยกระดับมาตรฐานการให้บริการให้ครบวงจร

นอก จากนี้ ผู้ประกอบการที่จะต้องปรับตัวพัฒนากิจการเพื่อเตรียมตัวรับการเป็น AEC แล้ว ภาครัฐเองก็ควรสนับสนุนและปรับปรุงระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการให้บริการของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ ทั้งนี้ รัฐควรมีการขึ้นทะเบียนพร้อมยกระดับความเป็นมืออาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์
เช่น การออกใบอนุญาตสำหรับพนักงานขับรถในแต่ละประเภทรถขนส่ง ขึ้นทะเบียนนายคลังสินค้า เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแก่ผู้ใช้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

การ เข้าสู่การเป็น AEC นี้แม้จะมีแนวโน้มว่าจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย  แต่หากมองในมุมของผู้ใช้บริการโลจิสติกส์แล้ว  การเป็น AEC จะทำให้เกิดการแข่งขันระหว่างผู้ให้บริการสูงขึ้น เป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ

โลจิสติกส์ไทยต้องมีพัฒนาการให้ บริการให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบ การโลจิสติกส์ต่างชาติได้ สุดท้ายผู้ใช้บริการโลจิสติกส์ไทยก็จะมีทางเลือกในการใช้บริการที่มีคุณภาพ ในอัตราค่าบริการที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ดี หากผู้ประกอบการโลจิสติกส์ ไทยตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น พร้อมเตรียมตัวพร้อมรับการเข้าสู่การเป็น AEC โดยการเร่งพัฒนาศักยภาพ ทักษะต่าง ๆ แล้ว   เชื่อว่า AEC จะเป็นโอกาสที่ดีในการขยายตัวสู่นานาชาติของผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยอย่างแน่นอน

 ที่มา : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1352181540&grpid=03&catid=02&subcatid=0200

 

Leave a Reply