รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย

อุบัติเหตุหรืออันตรายในการทำงานเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายไม่ปรารถนาจะให้เกิด ขึ้น แต่อุบัติเหตุและอันตรายก็ยังบังเกิดขึ้นเสมอกับผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะเกิดกับพนักงานหรือลูกจ้างระดับต่ำ  เพราะเขาเหล่านั้นจะเป็นระดับปฏิบัติการ ซึ่งสัมผัสหรือใกล้ชิดกับแหล่งกำเนิดของอุบัติเหตุและอันตรายตลอดเวลานั่น เอง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความประมาท โอกาสที่จะได้รับอันตรายในขณะทำงานก็ยิ่งจะมีมากขึ้น

ในปัจจุบันได้มีการพยายามนำกิจกรรมต่าง ๆ มาประยุกต์เข้ากับการทำงาน เพื่อลดอุบัติเหตุและอันตรายในการทำงาน ลดการสูญเสีย ซึ่งเป้าประสงค์สุดท้านก็คือ เพิ่มผลกำไรนั่นเอง  เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ ได้มีการนำกิจกรรมด้านอื่นๆ มาประยุกต์เข้ากับงานความปลอดภัยในลักษณะงานต่าง ๆ กัน ปรากฎว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยนั้นอาจมีหลายกิจกรรม  ทั้งที่เป็นกิจกรรมที่ให้พนักงานปฏิบัติและกิจกรรมจูงใจ  ซึ่งหัวหน้างานจะต้องกระตุ้นและสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีส่วนร่วม ในกิจกรรมส่งเสิรมความปลอดภัยแต่ละกิจกรรมด้วย  กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยโดยทั่วไปมีดังนี้

1  การจัดนิทรรศการ

การจัดนิทรรศการเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้ชม ซึ่งได้รับความนิยมมากในการจัดกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน  แต่ความสำเร็จของการจัดกิจกรรมประเภทนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการเสนอ ซึ่งสามารถเลือกได้หลายวิธีตามแต่ความพร้อมของสถานประกอบการแต่ละแห่ง อาทิเช่น

1.1  รูปแบบของการจัดนิทรรศการที่ประกอบด้วยเรื่องราวและแผ่นภาพต่าง ๆ

1.2 การนำชมนิทรรศการโดยมีวิทยากรนำกลุ่ม  เพื่อชี้แจงลำดับเรื่องราวพร้อมกับชี้ภาพประกอบของนิทรรศการด้วย

1.3 การแสดงเรื่องราวต่าง ๆ ด้วยการฉายภาพสไลด์ธรรมดา หรือสไลด์มัลติวิชั่น

1.4  นิทรรศการที่นำเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงมาเสนอ

2  การบรรยายพิเศษ

การบรรยายพิเศษ  คือการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยในการทำงานมาบรรยายหัวข้อ เรื่องหนึ่งเรื่องใด  ที่สถานประกอบการเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการทำงานหรือมีจุดประสงค์จะให้ วิทยากรช่วยแนะนำตักเตือนพนักงานให้ระมัดระวังทำงานด้วยความมีสติไม่ประมาท และปฏิบัติตามกฎของความปลอดภัยซึ่งปกติหัวหน้างานอาจจะได้แนะนำตักเตือนอยู่ แล้วแต่พนักงานชินชาและไม่ค่อยให้ความสนใจ  การเชิญวิทยากรจากภายนอกมาบรรยายจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหาใน เรื่องดังกล่าว

3  การสนทนาความปลอดภัย

การสนทนาความปลอดภัยเป็นขั้นตอนหนึ่งของขั้นตอนอีกหลาย ๆ ขั้นตอนของกระบวนการความปลอดภัยที่ทุกบริษัทจะต้องยึดถือและทำกิจกรรมดัง กล่าวให้ต่อเนื่อง  เพื่อเกิดผลโดยตรงกับพนักงานและโรงงาน  การจะดำเนินการให้การสนทนาความปลอดภัยเป็นไปด้วยดีได้นั้น  จะต้องอาศัยหัวหน้างานหรือบุคลากรผู้นำที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความชำนาญพร้อมมีวิธีการที่ชาญฉลาดเพื่อชักจูงแนะนำให้กับผู้ร่วม ประชุมให้เห็นภาพและจุดประสงค์ของการสนทนาได้อย่างชัดเจน ทั้งสามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกขั้นตอนของงานในแต่ละวันผู้บริหารของแต่ละ บริษัทควรที่จะเห็นความจำเป็น ความสำคัญให้มีการดำเนินกิจกรรมนี้ และควรจะมีการปรับปรุงและแนะนำสำหรับผู้ที่จะทำการกล่าวนำ “การสนทนาความปลอดภัย” ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ซึ่งหากดำเนินการอย่างเหมาะสมจะทำให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4  การประกวดคำขวัญความปลอดภัย

การจัดให้มีการประกวดคำขวัญความปลอดภัย เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในสถานประกอบการ  เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ เพื่อช่วยเหลือสังคมที่ตนสังกัดอยู่ในการที่จะเตือนใจเพื่อนร่วมงานให้ได้มี ความระมัดระวังและมีสติในขณะปฏิบัติงาน  ขณะเดียวกันก็เป็นการพัฒนาจิตสำนึกและทัศนคติของตัวพนักงานเองให้ได้คิดใคร่ ครวญ และทบทวนถึงวิธีการปฏิบัติงานของตนเองว่าถูกหรือผิดอย่างไร แล้วกลั่นกรองออกมาเป็นข้อความหรือคำขวัญที่เป็นการเตือน  การให้ระมัดระวัง ตลอดจนวิธีปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย

5  การประกวดภาพโปสเตอร์

วัตถุประสงค์ของการจัดประกวดภาพโปสเตอร์ภายในสถานประกอบการ  เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในการกระตุ้น จิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ทำให้พนักงานให้ความสนใจในกิจกรรมด้านความปลอดภัย และมีทัศนคติที่ดีผลจากการประกวดสถานประกอบการสามารถนำมาเผยแพร่เป็นการภาย ใน  และใช้ประโยชน์ในการย้ำเตือนให้พนักงานมีความระมัดระวังในขณะปฏิบัติงาน  นอกจากนี้แล้วยังอาจนำไปร่วมการประกวดภาพโปสเตอร์ความปลอดภัย ระดับชาติอีกด้วย

6  การรณรงค์การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

สภาพการทำงานของพนักงานในโรงงาน  อาจต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพอนามัย  วิธีป้องกันอันตรายดังกล่าวที่ดีที่สุดคือ  การควบคุมขจัดสาเหตุของปัญหาในจุดที่เกิด เป็นต้น  ซึ่งการดำเนินงานแก้ไขหรือควบคุมเป็นวิธีการที่ต้องลงทุนสูง  และอาจเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของพนักงาน  ดังนั้นวิธีการที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือช่วยบรรเทาปัญหาคือ  การให้พนักงานได้ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น การสวมหมวกนิรภัย ที่อุดหู หรือที่ครอบหูที่ปิดจมูกกันฝุ่น ป้องกันฟูม เป็นต้น  แต่บ่อยครั้งการลงทุนในด้านนี้ของสถานประกอบการเป็นการสูญเปล่า  เนื่องจากพนักงานไม่นิยมใช้  และไม่เคยชินกับการใช้  จึงไม่ให้ความร่วมมือทำให้ปัญหานี้ยังคงอยู่

เพื่อให้ปัญหาดังกล่าวได้มีการแก้ไข สถานประกอบการอาจจะใช้วาระของสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานที่บริษัทจัด ขึ้น  ดำเนินการรณรงค์ส่งเสริมให้พนักงานได้ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลก็ ได้

7  การรณรงค์ความปลอดภัยด้วยโปสเตอร์และสัญลักษณ์ความปลอดภัย

โปสเตอร์และสัญลักษณ์ความปลอดภัยเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งในการเตือน จิตสำนึกของพนักงานให้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงานบางครั้ง พนักงาน อาจจะหลงลืมไปว่าสิ่งที่กระทำอยู่นั้นมีอันตรายแอบแฝงอยู่ หรือแม้จะรู้อยู่แก่ใจแต่ไม่สนใจ และคิดว่าคงไม่มีอันตรายเกิดขึ้น  ดังนั้น  การติดแผ่นภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ  เพื่อเตือนสติและรูปภาพลักษณะที่กำหนดให้กระทำ  เตือนหรือละเว้นการกระทำใด ๆ ก็ตามจะช่วยกระตุ้นเตือนให้สมองสั่งการได้ถูกต้อง  และไม่กระทำการใด ๆ ที่จะเป็นสาเหตุของการประสบอันตราย

8 การประกวดรายงานสภาพงานที่ไม่ปลอดภัย

ในการดำเนินงานเพื่อลดการประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน  การลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสามารถลดโดยการสำรวจสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย ได้ถึง 98% ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพการผลิต  ลดการสูญเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อันได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าทดแทน การสูญเสียเวลา สูญเสียกำลังการผลิต สูญเสียเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนมีผลต่อขวัญและกำลังใจของพนักงาน อื่น ๆ

9  การกระจายเสียงบทความ

สถานประกอบการบางแห่งอาจมีศักยภาพในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในโรงงานด้วย การกระจายเสียงตามสาย  ในช่วงเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน  เป็นช่วงที่พนักงานมีเวลาว่างพักผ่อนขณะรับประทานอาหาร ช่วงก่อนเข้าทำงานช่วงบ่าย เวลาในช่วงนี้จึงมีประโยชน์ที่จะใช้ในการเผยแพร่ความรู้ด้านความปลอดภัย

10  การเผยแพร่บทความในวารสาร

มีสถานประกอบการที่จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์แจกจ่ายแก่พนักงานเป็นราย ปักษ์หรือรายเดือน  อาจจะนำบทความปลอดภัยในการทำงานที่มีการเผยแพร่ในวารสารต่าง ๆ นำไปเผยแพร่ให้พนักงานของตนเพื่อทราบต่อไป

11  การประกวดความสะอาด

ข้อพิจารณาในการตัดสินจะต้องตั้งเป้าหมาย และมาตรฐานความสะอาดให้ชัดเจนและจำเป็นต้องพิจารณาลักษณะของประเภทงานด้วย เพราะงานบางประเภทอาจก่อให้เกิดเศษวัสดุของเสียมลภาวะอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ งานบางประเภทจำเป็นต้องอยู่ในห้องปรับอากาศและมีเศษวัสดุของเสียหรือมลภาวะ เกิดขึ้นน้อยมาก  การให้คะแนนจึงต้องแตกต่างกันตามสภาพดังกล่าว อย่างไรก็ตามจะต้องไม่ให้การทำงานสะอาดยุติลงพร้อมกับการประกาศผลการประกวด ความสะอาด  ซึ่งทำให้การประกวดไม่เกิดผลดีแต่อย่างใด แก่การรณรงค์รักษาความสะอาดการประกวดความสะอาด อาจต้องใช้การเก็บคะแนนสะสมประจำสัปดาห์ ประจำเดือน และเมื่อครบปีประกาศผลมอบรางวัล

12  การรณรงค์กิจกรรม 5 ส

กิจกรรม 5 ส เป็นพื้นฐานการบริหารโรงงาน  โดยการจัดให้เป็นระเบียบและทำความสะอาดเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องจักรอุปกรณ์ และบริเวณโดยรอบ ผลของการจัดกิจกรรม ดังกล่าวทำให้สินค้าที่คุณภาพ และขจัดความสูญเปล่า อีกทั้งทำให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานมากยิ่งขึ้น  เพราะเมื่อใดที่โรงงานมีความเป็นระเบียบของสิ่งต่าง ๆ และไม่มีขยะคราบน้ำมันที่พื้น หรือสิ่งของที่ทิ้งระเกะระกะแล้ว จะไม่เป็นสาเหตุของการสะดุด ลื่นล้ม หล่นทับ อีกทั้งสุขภาพอนามัยและสภาวะจิตใจย่อมดีด้วยการจัดทำกิจกรรม 5 ส นั้น  พนักงานทุกคนต้องรับทราบหลักการและแนวทางปฏิบัติร่วมกันเพราะจะต้องปฏิบัติ งานไปพร้อมกับดูแลความเป็นระเบียบและความสะอาดด้วย  จึงต้องมีการฝึกอบรมเสียก่อนแล้ว จึงลงปฏิบัติงาน

13  การรณรงค์ลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (KYT)

KYT เป็นเทคนิคในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ โดยการฝึกให้พนักงานสามารถหยั่งรู้อันตรายที่จะเกิด และทุกครั้งที่จะปฏิบัติงานจะมีการย้ำเตือนตนเองเสมอ  เพื่อให้มีสติรู้กำลังทำอะไรอยู่ด้วยเทคนิคของ KYT จะทำให้สามารถรู้ล่วงหน้า หรือคาดหมายล่วงหน้าว่าจะเกิดอันตรายขึ้นอย่างไร  ทำให้มีการป้องกันแก้ไขไว้ก่อน  อุบัติเหตุจึงไม่เกิด  ผลคือการลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์

14  การตอบปัญหาชิงรางวัล

สถานประกอบการอาจจะจัดให้มีการตอบปัญหาชิงรางวัลในช่วงสัปดาห์ความปลอดภัยของบริษัทได้

15 การทำแผ่นป้ายแสดงสถิติอุบัติเหตุหรือป้ายประกาศ

การจัดทำแผ่นป้ายแสดงสถิติอุบัติเหตุภายในสถานประกอบการ  โดยมีขนาดใหญ่และติดตั้งในจุดที่พนักงานทุกคนเห็นได้ชัดเจน  เช่น  บริเวณด้านหน้าของโรงงาน เป็นต้น  มีผลทางด้านจิตวิทยาและความร่วมมือของพนักงานที่ทุกคนจะมีส่วนช่วยกันไม่ให้ ตัวเลขสถิตินี้เพิ่มขึ้น  และรู้ว่าเป้าหมายของสถานประกอบการต้องการให้ชั่วโมงการทำงานที่ปราศจาก อุบัติเหตุนั้นเป็นจำนวนเท่าใด

ป้ายประกาศกิจกรรม เรื่องราวบทความเกี่ยวกับความปลอดภัย อาจติดตั้งหน้าโรงงานทุกหลัง หรือเฉพาะบริเวณที่ติดประกาศรวมของสถานประกอบการ หรือบริเวณที่พนักงานชุมนุมกันมาก

16  การแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย

คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานเป็นผู้ที่มีบทบาทความสำคัญในการช่วยลด อุบัติเหตุในการทำงาน  เนื่องจากมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการวางแผนงาน วิธีการดำเนินการตรวจตราดูแลและให้คำแนะนำ การประเมินผล การรายงาน การสอบสวนวิเคราะห์สาเหตุของการประสบอันตราย และการเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารในการเป็นผู้ที่จะประสานงานระหว่างฝ่ายบริหารกับ ฝ่ายปฏิบัติการ  เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานให้เกิดความปลอดภัยขึ้น

17  การจัดฉายวีดีโอความปลอดภัย

การจัดฉายวีดีโอเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานให้พนักงานชมช่วงพัก เที่ยงของทุกวัน  โดยการยืมวีดีโอจากหน่วยราชการ สถานบันการศึกษา สถานทูต หรือสมาคมต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้สร้างความเข้าใจแก่พนักงาน วิธีจูงใจให้พนักงานสนใจ อาจผสมผสานไปกับการตอบปัญหาชิงรางวัล โดยให้พนักงานหาคำตอบจากการชมวีดีโอ และส่งคำตอบมาร่วมชิงรางวัล

18  การทัศนศึกษาในสถานประกอบการอื่น

การนำพนักงานไปทัศนศึกษาโรงงานอื่น  จะเป็นประโยชน์แก่ตัวพนักงานได้รู้ได้เห็นสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ และสามารถนำสิ่งที่เห็นมาพัฒนาหน่วยงานตนเองได้ แต่ก่อนที่จะทัศนศึกษาไปควรจะประชุมทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการ ทัศนศึกษาเสียก่อน  พร้อมทั้งแนะนำวิธีการทัศนศึกษาที่จะได้รับประโยชน์ เช่น อย่าสักแต่เดินไป ควรจะสังเกตสิ่งต่าง ๆ และหากมีโอกาสได้สอบถามปัญหา ควรตั้งคำถามอย่างไรและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องไม่รุ่มร่าม หรือไปรบกวนการทำงานของพนักงานจะทำให้เสียชื่องเสียงของหน่วยงานของเรา และอาจไม่ได้รับความร่วมมือให้เข้าชมโรงงานนั้นต่อไป

19  กิจกรรมอื่น ๆ

19.1  แรลลี่ความปลอดภัย

19.2  การโต้วาทีหรือการแซววาที

19.3  การฝึกกายบริหาร

ที่มา : http://forums.thaisafetywork.com

Leave a Reply