เครื่องกรองนํ้ามันไฮดรอลิกเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง

น้ำมันในระบบไฮดรอลิกนอกจากจะทำหน้าที่ในการถ่ายทอดกำลังแล้วยังทำหน้าที่หล่อลื่นชิ้นส่วนต่าง ๆ ของอุปกรณ์ในระบบด้วย ดังนั้นหากมีสิ่งสกปรกในนํ้ามันก็จะทำให้ชิ้นส่วนของอุปกรณ์สึกหรอและชำรุดได้ง่าย เครื่องกรองจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับระบบไฮดรอลิกซึ่งจะทำหน้าที่กรองเอาสิ่งสกปรกไว้เพื่อให้นํ้ามันที่จะไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ นั้นสะอาดอยู่เสมอ เครื่องกรองอาจติดตั้งที่ทางออกจากปั๊มหรือที่ทางนํ้ามันก่อนไหลกลับเข้าถังหรือติดตั้งไว้ทั้งสองที่ดังกล่าว และอาจจะให้น้ำมันทั้งหมดไหลผ่านหรือนํ้ามันบางส่วนไหลผ่านก็ได้ ส่วนแบบของเครื่องกรองที่มีใช้กันอยู่มี 2 แบบ (ดังรูปที่ 6.46) คือ

safety76 - 0004

1.  แบบใช้ไส้กรองที่ทำหน้าที่เหมือนตะแกรงซึ่งจะกรองเอาสิ่งสกปรกที่มีขนาดใหญ่กว่า รูของตะแกรงออก โดยนํ้ามันจะไหลผ่านผิวของไส้กรองเพียงครั้งเดียว ไส้กรองแบบนี้อาจทำด้วยเส้นลวดขนาดเล็กเรียงกันเป็นตะแกรงหรืออาจทำด้วยกระดาษพับซ้อนกันแฉกรูปร่างทรงกระบอก เครื่องกรองแบบนี้เรียกว่า surface filter

2.  แบบใช้ไส้กรองที่ทำหน้าที่เป็นตัวดูดจับเอาสิ่งสกปรกไว้ ไส้กรองแบบนี้จะหนาเพื่อให้ทิศทางการไหลของนํ้ามันผ่านไส้กรองไปหลาย ๆ ทาง ฝุ่นผงหรือสิ่งสกปรกจะได้ถูกดูดจับไว้ที่ตัวไส้กรอง ไส้กรองประเภทนี้จะทำด้วยเศษฝ้ายหรือเศษขนสัตว์ เครื่องกรองแบบนี้เรียกว่า depth filter ซึ่งสามารถดูดซับเอานํ้าไว้ได้บางส่วนด้วย

ที่มา : http://www.thaisafetywork.com

Leave a Reply